محصولات

شمع سازی و MDF

CSPG-1

CSPG-1
  • پارافین وکس %3-1

CSPG-2

CSPG-2
  • پارافین وکس %5-3